Πώς αποφάσισαν οι πολιτικοί για λογαριασμό μας

Ευρωπαϊκό Κόμμα
Christen-Democratisch & Vlaams
Flag
Belgium
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
τις ψήφοι του κόμματος

1 Θα έπρεπε να φορολογούνται οι εταιρίες που χρησιμοποιούν ρομπότ, ώστε να ενισχύεται το ασφαλιστικό σύστημα?

2 Θα έπρεπε η Ε.Ε. να ρυθμίσει με αυστηρότερο τρόπο τη διαδικτυακή επικοινωνία (με πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των ψηφιακών επιχειρήσεων);

3 Θα έπρεπε η Ε.Ε. να υποστηρίζει οικονομικά τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), οι οποίοι/ες αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με αξιόποινες πράξεις εταιριών και δημοσίων φορέων?

4 Θα έπρεπε η λεκτική βία σχετικά με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό να τιμωρείται ποινικά (με πιθανές επιπτώσεις στην ελευθερία του λόγου)?

5 Θα έπρεπε οι αιτούντες άσυλο να αναδιανεμηθούν στις χώρες της Ε.Ε. βάσει ενός συστήματος ποσόστωσης?

6 Θα έπρεπε να επιτρέπεται στις χώρες της Ε.Ε. να επανεισάγουν ελέγχους στα σύνορα εντός της Σένγκεν?

7 Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιβάλλει κυρώσεις στα Κράτη - Μέλη της που δεν σέβονται τους κοινοτικούς κανόνες σε σχέση με τη μεταχείριση των ζώων;

8 Θα έπρεπε η Ε.Ε. να υποστηρίζει πολιτικές προς μια πιο σύντομη έξοδο από τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων?

9 Θα έπρεπε οι αρμόδιοι για την χάραξη πολιτικής να θέσουν υψηλότερους στόχους στη μείωση των εκπομπών μεθανίου (οι οποίες προέρχονται κυρίως από την παραγωγή των ορυκτών καυσίμων και την εντατική κτηνοτροφία);

10 Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιβάλλει φόρο στα πλαστικά και τα προϊόντα μιας χρήσης προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους;

11 Θα έπρεπε να εισαχθεί ένας κοινός ελάχιστος εταιρικός φόρος της τάξεως του 20% και άνω στην Ε.Ε.;

12 Θα έπρεπε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρχή επιφορτισμένη με την επιβολή της φορολογικής συμμόρφωσης;

13 Θα έπρεπε να χρηματοδοτεί τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. μια φορολόγηση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων?

14 Θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση στον πολυετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027?

15 Θα έπρεπε να επενδύει η Ε.Ε. περισσότερα χρήματα σε μικρούς αγρότες για την καταπολέμηση της αστάθειας των αγροτικών τιμών;

16 Θα έπρεπε οι θεσμοί της Ε.Ε. να προωθούν τις επαναδιαπραγματεύσεις των κρατικών χρεών για τις πιο χρεωμένες χώρες?

17 Θα έπρεπε να εισάγει η Ε.Ε. κοινούς κανόνες για το ελάχιστο εισόδημα, οι οποίοι- κατά πάσα πιθανότητα- θα αναγκάσουν ορισμένα Κράτη-Μέλη να αυξήσουν τα επίπεδα του ελάχιστου εισοδήματος;

18 Θα έπρεπε οι υπεύθυνοι για την χάραξη στρατηγικής να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό των ορισμένου χρόνου συμβάσεων εργασίας?

19 Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στις χώρες που συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τις αρχές της Ε.Ε. σε επίπεδο κράτους δικαίου;

20 Θα έπρεπε μια πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων να έχει το δικαίωμα βέτο για τη νομοθεσία της Ε.Ε.?

21 Θα έπρεπε η Ένωση Ευρωπαϊκής Άμυνας να οδηγήσει τελικά σε Ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις?

22 Θα έπρεπε η Ε.Ε. να επιδιώξει στενότερες εμπορικές σχέσεις με τις Η.Π.Α.;

23 Θα έπρεπε η Ε.Ε. να παύσει την πολιτική των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας

24 Θα έπρεπε οι υπεύθυνοι για την χάραξη στρατηγικής της Ε.Ε. να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τις εξαγωγές της Κίνας εντός της ευρωπαϊκής αγοράς;

25 Θα έπρεπε η Ε.Ε. να υποστηρίξει την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους και τη λύση των δύο κρατών?